Gebruiksvoorwaarden

ZOGO De dienst ZOGO wordt u via internet aangeboden door ZOGO BV. Aan het gebruik van de website en alle diensten van ZOGO zijn de onderstaande voorwaarden verbonden. Door ZOGO te gebruiken, gaat u hiermee akkoord.

Afwijkingen van deze gebruiksvoorwaarden zijn alleen bindend indien deze door ZOGO BV schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 1. Gebruik van ZOGO

1.1  Via ZOGO kunt u advertenties plaatsen om onroerend goed aan te bieden of uw zoekvraag uit te zetten, en kunt u reageren op advertenties van anderen, of kunnen anderen op uw advertenties reageren.

1.2  Om ZOGO te kunnen gebruiken, moet u zich eerst registreren. Nadat uw registratie is afgerond en uw account door ZOGO BV is geaccordeerd, kunt u direct op uw account inloggen en de dienst gebruiken.

1.3  U dient de toegang tot uw account door middel van de gebruikersnaam en het wachtwoord af te schermen voor onbevoegden. In het bijzonder dient u het wachtwoord strikt geheim te houden. ZOGO BV mag ervan uitgaan dat alles dat gebeurt vanaf uw account na aanmelding met uw gebruikersnaam en wachtwoord, onder uw leiding en toezicht gebeurt. U bent dus aansprakelijk voor al deze handelingen, tenzij u bij ZOGO BV heeft gemeld dat een ander uw wachtwoord kent.

1.4  Met ZOGO worden uw persoonsgegevens verwerkt. U geeft toestemming voor alle vormen van verwerking die vallen binnen de scope van de dienst. Raadpleeg de privacyverklaring van ZOGO BV voor meer informatie.

Artikel 2. Gebruiksregels

2.1  Het is verboden ZOGO te gebruiken voor handelingen en/of gedragingen die in strijd zijn met de Nederlandse of andere toepasselijke wet- en regelgeving of openbare orde en goede zeden. Hieronder valt onder meer, maar uitdrukkelijk niet beperkt tot, het opslaan of verspreiden via de dienst van informatie die smadelijk, lasterlijk of racistisch is.

2.2   Daarnaast is het verboden bij ZOGO:

• onfatsoenlijk taalgebruik te gebruiken;

• informatie te verspreiden in strijd met auteursrechten, enig ander intellectueel eigendomsrecht, of hyperlinks naar dergelijke informatie te plaatsen;

• anderen behulpzaam te zijn bij het schenden van de rechten van derden, zoals doorlinken naar hacktools of uitleg over computercriminaliteit die kennelijk is bedoeld om de lezer in staat te stellen de omschreven criminele gedragingen te (doen) plegen en niet om zich daartegen te kunnen verdedigen; 

• de persoonlijke levenssfeer van derden te schenden, bijvoorbeeld door het zonder toestemming of noodzaak verspreiden van persoonsgegevens van derden of het herhaaldelijk lastigvallen van derden met door dezen ongewenste communicatie.

 • Acquisitie door geregistreerde ZOGO gebruikers naar aanleiding van geplaatst vraag en aanbod is niet toegestaan. Indien er door ZOGO wordt vastgesteld dat een gebruiker acquireert zal het betreffende account worden opgeheven. 

 

2.3  Indien ZOGO BV constateert dat u bovengenoemde voorwaarden overtreedt, of een klacht hierover ontvangt, zal zij u waarschuwen. Indien dit niet leidt tot een acceptabele oplossing, mag ZOGO BV zelf ingrijpen om de overtreding te beëindigen. In urgente of ernstige gevallen kan ZOGO BV zonder waarschuwing ingrijpen.

2.4  Indien naar het oordeel van ZOGO BV hinder, schade of een ander gevaar ontstaat voor het functioneren van de computersystemen of het netwerk van ZOGO BV of derden en/of van de dienstverlening via internet, in het bijzonder door overmatig verzenden van e-mail of andere gegevens, lekken van persoonsgegevens of activiteiten van virussen, Trojans en vergelijkbare software, is ZOGO BV gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar af te wenden dan wel te voorkomen. ZOGO BV is daarbij in het bijzonder gerechtigd uw bijdragen naar eigen inzicht aan te passen dan wel te verwijderen.

2.5  ZOGO BV is te allen tijde gerechtigd om aangifte te doen van geconstateerde strafbare feiten. Voorts is ZOGO BV gerechtigd om uw naam, adres, IP-adres en andere identificerende gegevens af te geven aan een derde die klaagt dat u inbreuk maakt op diens rechten of deze algemene voorwaarden, mits de juistheid van die klacht in redelijkheid voldoende aannemelijk is, er geen andere wijze is om aan deze gegevens te komen en de derde een duidelijk belang heeft bij afgifte van de gegevens.

2.6  ZOGO BV behoudt zich het recht voor de schade als gevolg van overtredingen van deze gebruiksvoorwaarden op u te verhalen. Indien u handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf vrijwaart u Zogo BV van alle claims van derden in verband met door u geplaatste informatie.

2.7  U bent gehouden om de informatie in uw advertenties up-to-date te houden. Indien ZOGO BV contstateert dat de informatie niet langer up-to-date is zal ZOGO BV u hierover informeren. Bij het niet voldoen aan dit artikel behoudt Zogo BV zich het recht voor om de advertentie aan te passen dan wel te verwijderen.
 

Artikel 3. Beschikbaarheid en onderhoud

3.1  ZOGO BV onderhoudt ZOGO actief. Indien onderhoud naar verwachting leidt tot een beperking van de beschikbaarheid, zal ZOGO BV dit uitvoeren als het gebruik van ZOGO relatief laag is. Onderhoud wordt zo mogelijk vooraf aangekondigd. Onderhoud in verband met calamiteiten kan op ieder moment plaatsvinden en wordt niet vooraf aangekondigd. 


3.2
ZOGO BV mag van tijd tot tijd de functionaliteit van ZOGO aanpassen. Daarbij zijn uw feedback en suggesties welkom, maar uiteindelijk beslist ZOGO BV zelf welke aanpassingen zij doorvoert.

Artikel 4. Intellectueel eigendom

4.1  De dienst ZOGO, de bijbehorende software alsmede alle informatie en afbeeldingen op de website zijn het intellectueel eigendom van ZOGO BV of diens licentiegevers. Deze mogen op geen enkele wijze gekopieerd of gebruikt gaan worden zonder aparte schriftelijke toestemming van ZOGO BV, behalve in de gevallen waarin dat wettelijk is toegestaan.

4.2  Informatie die u publiceert, aanlevert of opslaat via ZOGO is en blijft uw eigendom (of dat van uw toeleveranciers). ZOGO BV heeft een beperkt gebruiksrecht om deze informatie in te zetten voor de dienst.

4.3  Het gebruiksrecht uit het vorige lid wordt voor onbepaalde tijd gegeven en kan niet worden ingetrokken. Het gebruiksrecht blijft bestaan na beëindiging van de overeenkomst. In uitzonderlijke gevallen waarin sprake is van een zwaarwegend belang tegen voortgezet gebruik van de informatie kan ZOGO BV besluiten tot aanpassing of verwijdering.

4.4  U mag informatie die u publiceert of opslaat via Zogo naar eigen inzicht aanpassen of weghalen.

4.5  Indien u informatie stuurt naar ZOGO BV, bijvoorbeeld feedback over een fout of een suggestie voor verbetering, geeft u haar een onbeperkt en eeuwigdurend gebruiksrecht deze informatie te gebruiken voor ZOGO. Dit geldt niet voor informatie die u nadrukkelijk als vertrouwelijk markeert.

4.6
ZOGO BV zal geen kennis nemen van privégegevens die u opslaat en/of verspreidt via ZOGO, tenzij dit noodzakelijk is voor een goede dienstverlening of ZOGO BV daartoe verplicht is krachtens een wettelijke bepaling of gerechtelijk bevel. In dat geval zal ZOGO BV zich inspannen de kennisname van de gegevens zo veel mogelijk te beperken, voor zover dit binnen zijn macht ligt.


Artikel 5. Vergoeding voor de dienst

5.1 Tegen betaling kunt u op ZOGO een advertentie plaatsen. Na het aanmaken van een advertentie zal ZOGO BV deze publiceren nadat het door u verschuldigde bedrag aan ZOGO BV is voldaan. Na het aanmaken van een advertentie gaat u een betalingsplicht jegens ZOGO BV aan.

5.2  Betaling kan worden verricht door het bedrag zelf over te maken naar de bankrekening van ZOGO BV, of volgens de betaalinstructies op de website.

5.3  Bij niet tijdige betaling behoudt ZOGO BV zich het recht voor om uw advertentie niet te publiceren op ZOGO en u de toegang tot ZOGO te ontzeggen.

5.4  Na het verstrijken van de op de factuur genoemde betalingstermijn zal ZOGO BV een betalingsherinnering sturen.

5.5  Na het verlopen van de betaaltermijn, zoals genoemd in de in artikel 5.4 genoemde betalingsherinnering, ontvangt u een aanmaning waarin u wordt gesommeerd het verschuldigde bedrag alsnog binnen 14 dagen te voldoen. In deze aanmaning worden tevens de incassokosten vermeld, welke u gehouden bent te voldoen wanneer u niet binnen de gestelde termijn betaalt.

5.6  Indien u niet binnen 14 dagen, na de datum die in de aanmaning is genoemd, het verschuldigde bedrag voldoet, bent u direct van rechtswege, zonder dat daar een ingebrekestelling voor nodig is, in verzuim.

5.7  Bij niet tijdige betaling, zoals genoemd in artikel 5.6 bent u over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd vanaf de eerste dag na het aflopen van de betalingstermijn vermeerderd met € 12,50 administratiekosten. Tevens bent u in een dergelijk geval gehouden tot volledige vergoeding van alle buitengerechtelijke en gerechtelijke (incasso)kosten, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus.


Artikel 6. Aansprakelijkheid

6.1  Behoudens in geval van opzet of grove nalatigheid is de aansprakelijkheid van ZOGO BV beperkt tot maximaal het bedrag dat u aan ZOGO BV heeft betaald in de drie maanden voordat de schade ontstond.

6.2  ZOGO BV kan niet garanderen dat alle informatie op ZOGO correct en up-to-date is. Bij twijfel over de aangeboden informatie dient u contact op te nemen met ZOGO BV. ZOGO BV is nimmer aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit het gebruik van informatie op ZOGO.

6.3  ZOGO BV is uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

6.4  Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is dat u de schade zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen 14 dagen na ontdekking schriftelijk bij ZOGO BV meldt.

6.5  In geval van overmacht is ZOGO BV nimmer gehouden tot vergoeding van de daardoor bij u ontstane schade. Van overmacht is onder meer sprake bij storingen of uitvallen van het internet, de telecommunicatie-infrastructuur, stroomstoringen, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand en overstroming.

6.6  De uitsluiting van aansprakelijkheid zoals genoemd in dit artikel is alleen van toepassing op gebruikers van ZOGO die handelen in de uitoefening van een beroep of bedrijf.


Artikel 7. Duur en opzegging

7.1  Deze overeenkomst gaat in zodra u via ZOGO een advertentie aanmaakt waarvoor u ZOGO BV een vergoeding verschuldigd bent en heeft een looptijd van 12 maanden. Deze overeenkomst wordt telkens stilzwijgend verlengd met 12 maanden tenzij u de overeenkomst uiterlijk drie maanden voor het verstrijken van de looptijd opzegt. De kosten voor de verlenging van 12 maanden bedragen €150,00 exclusief BTW.

7.2  Indien u niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf kunt u de in artikel 7.1 verlengde overeenkomst telkens opzeggen met een opzegtermijn van één maand.

7.3  ZOGO BV is gerechtigd de overeenkomst te beëindigen indien u achttien maanden lang geen gebruik hebt gemaakt van ZOGO. Zij zal in dat geval eerst een herinneringsmail sturen naar het e-mailadres dat aan uw account gekoppeld is.

7.4  Het wettelijk ontbindingsrecht voor gebruikers die niet handelen in de uitoefening van een beroep of bedrijf is uitgesloten aangezien de advertentie direct na betaling geplaatst wordt.


Artikel 8. Wijzigingen prijzen en voorwaarden

8.1  ZOGO BV mag deze voorwaarden alsook de prijzen op ieder moment aanpassen. Na verlenging van de overeenkomst, zoals omschreven in artikel 7.1, kunt u ZOGO gebruiken tegen een nader te bepalen gereduceerd tarief.

8.2  ZOGO BV zal de wijzigingen of aanvullingen van deze gebruiksvoorwaarden ten minste zeven dagen voor inwerkingtreding aankondigen via Zogo zodat u daar kennis van kunt nemen. Wijzigingen van ondergeschikt belang zullen zonder aankondiging in werking treden.

8.3  Indien u een wijziging of aanvulling niet wenst te accepteren, kunt u tot de datum van inwerkingtreding de overeenkomst opzeggen. Gebruik van de dienst na de datum van inwerkingtreding geldt als acceptatie van de gewijzigde of aangevulde voorwaarden. 


Artikel 9. Overige bepalingen

9.1  Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

9.2  Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen in verband met ZOGO worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter voor het arrondissement waarin ZOGO BV gevestigd is.

9.3  Indien een bepaling in deze gebruiksvoorwaarden eist dat een mededeling “schriftelijk”moet worden verricht, is tevens voldaan indien de mededeling per e-mail of communicatie via de dienst wordt verricht, mits in voldoende mate vaststaat dat het bericht werkelijk afkomstig is van de beweerdelijke afzender en dat de integriteit van het bericht niet is aangetast.

9.4  De versie van communicatie of informatie zoals opgeslagen door ZOGO BV wordt geacht juist te zijn, tenzij u tegenbewijs levert dienaangaande.

9.5  Indien een bepaling in deze gebruiksvoorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele gebruiksvoorwaarden aan. Partijen zullen in dit geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.

9.6  ZOGO BV is gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de overeenkomst over te dragen aan een derde die ZOGO of de betreffende bedrijfsactiviteit van haar overneemt.

9.7  Vragen die ontstaan zijn na het lezen van deze gebruiksvoorwaarden kunt u stellen via info@zogo.nl